School Address: Room 402, Block No.3, No.14 Building, Baoyu Tianyi Lanwan, No.318 Daxin Street, Dao Wai district, Harbin, Heilongjiang Province, P. R. China

Mobile Phone: +86 13654554126
Email: info@theharbinmandarinschool.com.cn

FOLLOW US ON